Projekt „Czas na zawodowców” został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne (nr naboru RPDS.10.04.01-IZ.00-02-226/17) oraz z Budżetu Państwa.

Beneficjentem dofinansowania jest Województwo Dolnośląskie. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie. Udział w projekcie biorą Partnerzy: