OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów promocyjnych,materiałów potrzebnych
do archiwizacja dokumentacji oraz wyposażenia zużytego w czasie realizacji projektu pn
„Czas na zawodowców” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie
systemów kształcenia i szkolenia oraz budżetu państwa do potrzeb rynku pracy oraz z
budżetu państwa w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w
Bożkowie.

 

 

Załączniki:

Formularz

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Specyfikacja

SWIZ

Umowa