Jedną z istotniejszych form wsparcia w projekcie „Czas na zawodowców” są staże zawodowe odbywane u pracodawców. Analiza potrzeby realizacji projektu wykazała, że pracodawcy funkcjonujący w naszym regionie zgłaszają trudności z rekrutacją osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Podkreślają, że poziom tych

kwalifikacji, szczególnie u osób rozpoczynających pracę nie odpowiada ich zapotrzebowaniu. Zauważają szczególnie brak umiejętności praktycznych, znajomości nowych technologii i rozwiązań stosowanych we współczesnych przedsiębiorstwach. W celu podniesienia poziomu praktycznych umiejętności zawodowych

uczniów i nabywania przez nich doświadczenia pracy w warunkach rzeczywistych, w projekcie zaplanowano realizację staży i praktyk zawodowych, przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się szkoła. Dla uczniów technikum lub szkoły policealnej przewiduje się staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego, w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu.

 

Staże i praktyki prowadzone są w systemie miesięcznym, w wymiarze 150 h. Umiejętności nabyte w okresie stażu ułatwią uczniom wejście na rynek pracy, zwiększą ich konkurencyjność na tym rynku i szansę uzyskania stabilnej, dobrze płatnej pracy. Staże prowadzone są dla uczniów, którzy chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe. W zakresie równości płci przewidziano dostęp zgodny ze zdiagnozowanymi potrzebami, przy zachowaniu priorytetów mających wspierać płeć uznaną tradycyjnie za mniej zainteresowaną daną dziedziną wiedzy. W przypadkach równoważnych dla chłopców i dziewcząt ocen organów prowadzących szkoły, do wsparcia kierowane są uczennice.

 

Tym samym od początku projektu, w ramach „Czasu na zawodowców” uczniowie rozpoczęli łącznie 412 staży u pracodawców z całego Dolnego Śląska (w tym 120 kobiet oraz 292 mężczyzn). Odbywają się one m.in. w zawodach technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanik, technik architektury krajobrazu i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik informatyk oraz wielu innych.