Projekt „Czas na zawodowców” stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy w systemie szkolnictwa zawodowego w zakresie braku możliwości szybkiego dostosowania ofert do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności kształcenia, podniesienie kluczowych kompetencji , postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów i nauczycieli zawodu ze szkół zawodowych z terenu Dolnego Śląska.

Grupę docelową stanowi 1935 uczniów (678K i 1257M) oraz 160 nauczycieli (120K i 40M) z dolnośląskich ponadgimnazjalnych szkół i placówek zawodowych z terenu Dolnego Śląska.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez uzupełnienie praktycznej nauki zawodu w postaci staży u pracodawców, zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych, szkolenie kadry dydaktycznej w ścisłej współpracy z otoczeniem biznesu oraz nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem innowacyjnych metod dydaktycznych, w szczególności wykorzystania metody eksperymentu, szkoleń interpersonalnych i społecznych. Działania przewidziane w projekcie przyczynią się do poprawy atrakcyjności i efektywności kształcenia, a przez to przyczynią się do zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w zawodach.

Projekt powinien z założenia polepszyć sytuację absolwentów szkół zawodowych regionu na rynku pracy, czyniąc ich bardziej konkurencyjnymi, dobrze przygotowanymi do podjęcia pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie bądź zakładzie pracy. Dodatkowo projekt ma na celu zwiększenie potencjału nauczycieli zawodu, poprzez podwyższenie ich kwalifikacji we współpracy z uczelnią wyższą i rynkiem pracy, zapewniając również szkolenia z zakresu innowacyjnej dydaktyki, podnoszące także umiejętności interpersonalne. Wnioskodawca chciałby, aby efekty projektu wpłynęły na wzrost konkurencyjności regionu, polepszając warunki konkurencyjności absolwentów szkolnictwa zawodowego na rynku pracy.