Dostawa materiałów biurowych potrzebnych przy porządkowaniu, segregacji i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu pn.”Czas na zawodowców”

 

Zapytanie…

Więcej: ZAPYTANIE O CENĘ ZSA.26260.08.2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów promocyjnych,materiałów potrzebnych
do archiwizacja dokumentacji oraz wyposażenia zużytego w czasie realizacji projektu pn
„Czas na zawodowców” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie
systemów kształcenia i szkolenia oraz budżetu państwa do potrzeb rynku pracy oraz z
budżetu państwa w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w
Bożkowie.

 …

Więcej: INFORMACJA O PRZETARGU ZSA.26260.08.2019

„Dostawa wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. ,,Czas na zawodowców" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia oraz z budżetu państwa do potrzeb rynku pacy oraz z budżetu państwa w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie" – dostawa szafki porządkowej stalowej

Więcej: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY_ZSA.26260.07.2019.PM

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie zaprasza do składania ofert na dostawę wkładów drukujących: tonerów do drukarek laserowych zakupionych na potrzeby realizacji projektu pn. "Czas na zawodowców".

Więcej: ZAPYTANIE O CENĘ- ZSA.26260.4.2019.PM

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/e1d32242-717d-4ef3-a144-e2ea3d0c308f…

Więcej: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA_CnZ - ZSA.26260.19.2018.PM

Zespół Szkó Agrotechnicznych w Bożkowie zaprasza do składania ofert na obsługę i wydawanie dostarczonych posiłków przez firmę cateringową: śniadania, obiady i kolacje oraz organizację przerw kawowych z zaopatrzeniem w niezbędne produkty i artykułu dla uczestniów obozów naukowych w ramach projektu "Czas na zawodowców".

 

Link do postępowania zamieszczonego na platformie zakupowej:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/182351

 

 SIWZ

Więcej: CnZ - ZSA.26260.19.2018.PM