W dniu 20.09.2018 r. uczniowie z klasy I i II - klasy mundurowe z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie uczestniczyli w wojskowych zajęciach edukacyjnych w 22 Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku w ramach „Dnia Otwartego Koszar”. Pobyt rozpoczął się od przywitania uczniów przez por. Marka Lepkę i przedstawienia programu zajęć, który składał się z 6 bloków tematycznych. Następnie zgodnie z blokami tematycznymi, uczniowie zostali podzieleni na sześć grup.

Pierwsza grupa ćwiczyła pokonywanie elementów toru OSF m.in. bieg po kręgach, przeskakiwanie ponad 2 metrowego rowu, skok na linie na kładkę, pokonywanie ściany pionowej, wejście i przejście przez tunel oraz wbieg i zeskok z równoważni, druga ćwiczyła rzut granatem RG 42 na celność z pozycji leżącej i stojącej. Trzecia zapoznawała się z budową broni 5,56 mm kbs Beryl oraz ćwiczyła jego rozkładanie i składanie na czas. Czwarta zapoznała się z wybranymi elementami z terenoznawstwa m. in. wykreślanie i wyznaczanie azymutu oraz ustalanie punktów na mapie na podstawie współrzędnych geograficznych i siatki UTM. Piąta grupa ćwiczyła pokonywanie mostu liniowego z żołnierskim wyposażeniem i bez wyposażenia, zaś szósta grupa ćwiczyła wybrane elementy musztry indywidualnej i zespołowej.

Po 30 minutach zajęć, następowała zmiana grupy w poszczególnym punkcie. Po zakończeniu zajęć w grupach tematycznych przez okres pół godziny jako zajęcia doskonalące uczniowie ćwiczyli musztrę pojedynczego żołnierza i musztrę zespołowa.

Na zakończenie pobytu w imieniu uczniów, Pan prof. Stanisław Burzyński na ręce Pana por. Marka Lepki - podziękował Pani ppłk Izabeli WLIZŁO - dowódcy 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku za zorganizowanie zajęć na terenie jednostki oraz Panu por. Markowi Lepce i pozostałym instruktorom za prowadzenie zajęć z młodzieżą szkolną.

 

kdt Arleta Rowińska

mł. kdt Sara Piszczyk