Nietypowa lekcja biologii odbyła się w klasach II TA oraz TAK/TŻ ZSA w Bożkowie.       W ramach omawianego tematu dotyczącego węglowodanów uczniowie przeprowadzili pod opieką p. Joanny Dziadosz eksperyment mający na celu wykrycie obecności skrobi w produktach spożywczych. Hipotezą badawczą było stwierdzenie, że skrobia występuje w wybranych surowcach roślinnych. W celu zweryfikowania hipotezy uczniowie rozłożyli na szalkach Petriego badane surowce, a następnie na każdej próbce umieścili kilka kropli roztworu jodyny. Odczynik ten reaguje z badanym polisacharydem, co powoduje zmianę barwy na granatową i pozwala na wykrywanie obecności skrobi.

            Szczególnie cenne w obecnej dydaktyce są samodzielnie prowadzone przez uczniów eksperymenty, w których uczniowie rozwiązują problemy badawcze.  Podczas przeprowadzania odpowiednio dobranych przez nauczyciela eksperymentów młodzież nie tylko wzbogaca swoją wiedzę biologiczną, ale także uczy się samodzielności, współpracy, skutecznego komunikowania się oraz oceniania działań własnych.