Rada Rodziców wita nowy rok szkolny!

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2018/2019 życzymy wszystkim uczniom – a w szczególności tym, którzy rozpoczynają przygodę z nauką – wiele radości z rozwoju własnych zainteresowań oraz uzdolnień. Dyrekcji, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom oświaty życzymy, by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia. Wam zaś drodzy Rodzice życzymy, by osiągnięcia Waszych dzieci były dla Was nieustającym powodem do dumy.

 

Przewodniczący Rady Rodziców przy ZSA w Bożkowie

Bogdan Figiel

 

 

Drodzy Rodzice!

            Państwa dzieci rozpoczynają edukację szkolną, która będzie trwała przez najbliższe kilkanaście lat. W tym czasie, oprócz opieki nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, potrzebne im będzie wsparcie z Państwa strony. Włączenie się w działalność szkoły zagwarantuje dzieciom poczucie bezpieczeństwa i pomoc w trudnych momentach życia szkolnego (…).  Państwa pomoc i chęć działania stanowią nieocenione wsparcie dla nauczycieli i dyrektorów.

 

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Warszawa, 1 września 2017r.

 

 

 

            Skład Rady Rodziców przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie

w roku szkolnym 2018/2019:

 

 

przewodniczący: p.Figiel Bogdan

zastępca: p.Krzysica Katarzyna

skarbnik: p.Darłak Izabela

 

 

Numer konta Rady Rodziców przy ZSA w Bożkowie

                                                                           60 1090 2327 0000 0001 4340 9450

PKO Bank Polski

 

 

WAŻNE:

• interesy wszystkich rodziców uczniów na terenie szkoły reprezentuje rada rodziców

• reprezentantem rodziców danej klasy jest, wybrana w wyborach tajnych, rada oddziałowa (tzw. trójka klasowa)(art. 83 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe)

• przedstawicielem rodziców danej klasy w radzie rodziców jest osoba wyłoniona spośród rady oddziałowej w trybie zgodnym z regulaminem rady rodziców (art. 83 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe)

• każda klasa jest reprezentowana w radzie rodziców przez 1 rodzica - członka rady oddziałowej (tzw. trójki klasowej)

• rada rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w danej szkole

 

Rada rodziców posiada szereg kompetencji wynikających z różnych aktów prawnych, które dają jej realną możliwość wpływania na funkcjonowanie szkoły:

 

1. STANOWIĄCE:

a. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły (art. 84 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe)

b. wybór 2 przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły (art. 63 ust. 14 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe)

c. gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły (art. 84 ust. 6 i 7 ustawy Prawo oświatowe)

d. uchwalanie regulaminu swojej działalności (art. 83 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe)

 

2. OPINIODAWCZE:

a. opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez dyrektora szkoły (art. 84 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo oświatowe)

b. opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego, lub dyplomowanego (art. 9c ust. 6-7 ustawy Karta Nauczyciela)

c. wiążące opiniowanie działalności w szkole stowarzyszeń i innych organizacji (art. 86 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe)

d. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły (art. 84 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe)

 

3. WNIOSKODAWCZE:

a. występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty (art. 6a ust.1 pkt 5 ustawy Karta Nauczyciela)

b. występowanie do dyrektora szkoły o powołania rady szkoły (art. 84 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe)

c. wnioskowanie o nadanie imienia szkole (art. 84 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe)

 

4. INNE

a. możliwość wstępowania do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z opiniami we wszystkich sprawach szkoły     (art. 84 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe)

b. możliwość udziału w pracach zespołu powypadkowego powołanego przez dyrektora szkoły          w związku z wypadkiem ucznia (§ 41 ust.1 pkt 5 i § 43 ust 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach)

 

(opracowano na podstawie folderu ,,Rodzic w szkole. Co każdy rodzic wiedzieć powinien?” , wydanego przez fundację ,,Rodzice szkole”)