Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie (ZSA Bożków)  jest placówką  oświatową  o wieloletniej  tradycji  kształcenia  młodzieży i dorosłych  w  zawodach  przyrodniczych, technicznych, rolniczych i agroturystycznych. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych  uczniów, sukcesywnie poszerzamy  swoją ofertę edukacyjną. Wdrożona przez nas innowacja pedagogiczna, polegająca na utworzeniu klasy mundurowej w ramach zawodu technik agrobiznesu, uwzględnia zajęcia w jednostkach wojska polskiego, policji, straży pożarnej, granicznej, ćwiczenia na strzelnicy, zimowe i letnie wypady terenowe. Przeprowadziliśmy udany eksperyment w zakresie agroturystyki i wprowadziliśmy nowy zawód ­- technik turystyki wiejskiej. Daje on potrzebne w rolnictwie kwalifikacje oraz przygotowanie do prowadzenia własnej działalności turystycznej na obszarach nie tylko wiejskich.  Zawód technik żywienia i usług gastronomicznych jest niewątpliwie atrakcyjną propozycją dla uczniów planujących swoją karierę zawodową. Absolwenci tej szkoły uzyskują wszechstronne przygotowanie z zakresu żywienia, prowadzenia cateringu i obsługi klienta. Technik technologii żywienia to także ciekawy zawód z tej branży, będący w naszej ofercie. Tu zapoznać się można dokładniej z technologią produkcji i przetwórstwa żywności. U nas można też odkryć tajniki zawodu technik architektury krajobrazu.   Latem uczniowie tego kierunku pielęgnują zielone tereny i otoczenie szkoły. Jesienią porządkują ogrody. Zimą projektują, poznają rośliny ozdobne i tworzą z nich własne zestawienia oraz kompozycje. Szykując się do wiosny rozmnażają różne gatunki roślin ozdobnych i uczą się poszukiwanego zawodu. Zawód technik rolnik przygotowuje do prowadzenia gospodarstwa rolniczego zgodnie z przepisami oraz standardami UE i  nowoczesnej gospodarki, a także do pracy w sektorach związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich. Daje on wszelkie potrzebne kwalifikacje, niezbędne do uzyskania wsparcia unijnego w sektorze rolnictwa. Otworzyliśmy także kierunek technik mechanik – operator maszyn sterowanych numerycznie. Klasa została  utworzona pod patronatem firmy ZPAS S.A. z Przygórza. Uczniowie w ramach zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych korzystają z nowoczesnego zaplecza technicznego ww. zakładu. Obecnie mamy nowy zawód – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Zawód ten, oprócz poszukiwanego i przyszłościowego zajęcia, daje potrzebne w życiu i pracy umiejętności oraz uprawnienia do kierowania, napraw, eksploatacji, diagnostyki i obsługi pojazdów oraz maszyn sterowanych elektronicznie w wielu gałęziach gospodarki i w transporcie. Kolejnym kierunkiem oferowanym przez naszą placówkę jest technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. To zawód z przyszłością i dobrymi rokowaniami. Fachowcy w dziedzinie pozyskiwania alternatywnych źródeł energii są poszukiwani na rynku pracy i cenieni. ZSA w Bożkowie  oferuje także kształcenie zawodowe w wybranych przez uczniów zawodach, gdzie można zdobywać wiedzę w przydatnych kierunkach.   Dodatkowo organizujemy kursy kwalifikacyjne  i mamy szkołę policealną. Zapewniamy darmowy kurs na prawo jazdy kat. B i T! Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną dla ucznia. Szkoła jest monitorowana. Posiadamy certyfikat „Szkoła bez przemocy“. Zapewniamy także zakwaterowanie w Internacie. Patronat naukowy nad szkołą objęły takie instytucje jak: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu. W ZSA w Bożkowie odbywają się ważne imprezy, takie jak: „Bożkowskie Potyczki Językowe”, konkurs matematyczno-przyrodniczy pod nazwą „Alfa i Omega” oraz konkursy kulinarne i  konferencje o zasięgu regionalnym i krajowym. Nasi uczniowie osiągają liczne sukcesy:  III miejsca w ogólnopolskim konkursie „Książki naszych marzeń” zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2014 r. oraz I miejsce w II Edycji Ogólnopolskiej XIII Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” w 2015 r. Nasza młodzież zdobyła I, II, III miejsce oraz wyróżnienie w Uczniowskich Mini PROJEKTACH Badawczych w zakresie innowacyjnego zastosowania wiedzy w praktyce w czerwcu 2015 roku. Uczniowie naszej szkoły odbywają zagraniczne praktyki zawodowe organizowane i finansowane z projektów Leonardo da Vinci oraz Erasmus+. W realizacji jest projekt pod nazwą Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU), który zakłada budowę nowoczesnego centrum technicznego oraz zagospodarowanie budynków do celów dydaktycznych i kształcenia praktycznego.

         Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie (ZSA Bożków)  jest placówką  oświatową  o wieloletniej  tradycji  kształcenia  młodzieży i dorosłych  w  zawodach  przyrodniczych, technicznych, rolniczych i agroturystycznych. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych  uczniów, sukcesywnie poszerzamy  swoją ofertę edukacyjną. Wdrożona przez nas innowacja pedagogiczna, polegająca na utworzeniu klasy mundurowej w ramach zawodu technik agrobiznesu, uwzględnia zajęcia w jednostkach wojska polskiego, policji, straży pożarnej, granicznej, ćwiczenia na strzelnicy, zimowe i letnie wypady terenowe. Przeprowadziliśmy udany eksperyment w zakresie agroturystyki i wprowadziliśmy nowy zawód ­- technik turystyki wiejskiej. Daje on potrzebne w rolnictwie kwalifikacje oraz przygotowanie do prowadzenia własnej działalności turystycznej na obszarach nie tylko wiejskich.  Zawód technik żywienia i usług gastronomicznych jest niewątpliwie atrakcyjną propozycją dla uczniów planujących swoją karierę zawodową. Absolwenci tej szkoły uzyskują wszechstronne przygotowanie z zakresu żywienia, prowadzenia cateringu i obsługi klienta. Technik technologii żywienia to także ciekawy zawód z tej branży, będący w naszej ofercie. Tu zapoznać się można dokładniej z technologią produkcji i przetwórstwa żywności. U nas można też odkryć tajniki zawodu technik architektury krajobrazu.   Latem uczniowie tego kierunku pielęgnują zielone tereny i otoczenie szkoły. Jesienią porządkują ogrody. Zimą projektują, poznają rośliny ozdobne i tworzą z nich własne zestawienia oraz kompozycje. Szykując się do wiosny rozmnażają różne gatunki roślin ozdobnych i uczą się poszukiwanego zawodu. Zawód technik rolnik przygotowuje do prowadzenia gospodarstwa rolniczego zgodnie z przepisami oraz standardami UE i  nowoczesnej gospodarki, a także do pracy w sektorach związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich. Daje on wszelkie potrzebne kwalifikacje, niezbędne do uzyskania wsparcia unijnego w sektorze rolnictwa. Otworzyliśmy także kierunek technik mechanik – operator maszyn sterowanych numerycznie. Klasa została  utworzona pod patronatem firmy ZPAS S.A. z Przygórza. Uczniowie w ramach zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych korzystają z nowoczesnego zaplecza technicznego ww. zakładu. Obecnie mamy nowy zawód – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Zawód ten, oprócz poszukiwanego i przyszłościowego zajęcia, daje potrzebne w życiu i pracy umiejętności oraz uprawnienia do kierowania, napraw, eksploatacji, diagnostyki i obsługi pojazdów oraz maszyn sterowanych elektronicznie w wielu gałęziach gospodarki i w transporcie. Kolejnym kierunkiem oferowanym przez naszą placówkę jest technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. To zawód z przyszłością i dobrymi rokowaniami. Fachowcy w dziedzinie pozyskiwania alternatywnych źródeł energii są poszukiwani na rynku pracy i cenieni. ZSA w Bożkowie  oferuje także kształcenie zawodowe w wybranych przez uczniów zawodach, gdzie można zdobywać wiedzę w przydatnych kierunkach.   Dodatkowo organizujemy kursy kwalifikacyjne  i mamy szkołę policealną. Zapewniamy darmowy kurs na prawo jazdy kat. B i T! Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną dla ucznia. Szkoła jest monitorowana. Posiadamy certyfikat „Szkoła bez przemocy“. Zapewniamy także zakwaterowanie w Internacie. Patronat naukowy nad szkołą objęły takie instytucje jak: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu. W ZSA w Bożkowie odbywają się ważne imprezy, takie jak: „Bożkowskie Potyczki Językowe”, konkurs matematyczno-przyrodniczy pod nazwą „Alfa i Omega” oraz konkursy kulinarne i  konferencje o zasięgu regionalnym i krajowym. Nasi uczniowie osiągają liczne sukcesy:  III miejsca w ogólnopolskim konkursie „Książki naszych marzeń” zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2014 r. oraz I miejsce w II Edycji Ogólnopolskiej XIII Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” w 2015 r. Nasza młodzież zdobyła I, II, III miejsce oraz wyróżnienie w Uczniowskich Mini PROJEKTACH Badawczych w zakresie innowacyjnego zastosowania wiedzy w praktyce w czerwcu 2015 roku. Uczniowie naszej szkoły odbywają zagraniczne praktyki zawodowe organizowane i finansowane z projektów Leonardo da Vinci oraz Erasmus+. W realizacji jest projekt pod nazwą Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU), który zakłada budowę nowoczesnego centrum technicznego oraz zagospodarowanie budynków do celów dydaktycznych i kształcenia praktycznego.

English

ZSA  is an educational establishment with long-standing tradition of  educating youths and adults in professions related to environment, technology and agriculture. In order to meet our potential students' needs, we consecutively expand our educational offer.The educational innovation implemented by us which is creation of a uniformed class for the profession of Agri-business , includes cooperation with units of Polish armed forces, police, fire services, border guards, practice in a shooting range, winter and summer outdoor activities. The pedagogical experiment concerning agri-business technicians, conducted by us, has been evaluated positively and led to establishing a new profession in the offer of our school – Rural Tourism Technician. It gives the necessary qualifications, as well as the competences to conduct one's own rural business. The profession of Nutrition and Catering Services Technician  is certainly an attractive offer of our school for students thinking about their proffessional career. The graduates gain comprehensive preparation in nutrition, catering and customer service. Nutrition Engineering Technician is another interesting profession offered by our school. One can carefuly study food production and processing technology. In our school it is also possible to explore the secrets of the profession Technician of Landscape Architecture. In summer students take care of the green environment in which the school is situated. In autumn they organize and manage the gardens. In winter, they design ornamental plants and learn how to create flowery compositions. While getting ready to spring, they grow and m and multiply different species of ornamental plants. All the time they are preparing for this future-oriented job. The profession of Farmer Technician, prepares the graduates to conduct a modern agricultural enterprise, in accordance with EU regulations and standards. It also lets the graduates work in sectors related to agriculture and rural development. It gives all the necessary qualifications required to obtain EU support for agriculture. We have also introduced a new course: Technician/Mechanic - NC machine Tool Operators. The class was created under the auspices of company ZPAS S.A. From Przygórze. During practices and practical lessons, the students are allowed to use modern technological facilities which belong to the above company. Now we offer a new profession – Technician of agriculture mechanization and agrotronics. This profession, apart from a future-oriented and sought-after occupation, gives skills and allowances inevitable for driving, fixing, exploitation, machine fault diagnosing and serving vehicles and electronically controlled machines in many branches of economy and transport. Another profession offered by our school is Technician of devices and systems of renewable energetics. This is another future-oriented occupation. The experts on gaining alternative sources of energy are sought-after and appreciated in the labor market. The school offers also vocational education in many various areas, in the professions chosen by the students, where one can gain the knowledge which is necessary in useful professions. Additionally, we organize qualification courses and we have a post-secondary school. We provide a driving licence course in categories B and T for free! Our school is safe and friendly for the students. It is being monitored all the time. We have a certificate “School without violence”. We also provide accomodation in our dormitory. Our school is under academic patronage of University of Life Sciences in Wrocław and State Research Institute in Poznań. Many important events take place in ZSA Bożków, such as: “Bożkowskie Potyczki Językowe” - an inter-school contest in foreign languages, a maths contest “Alpha and Omega” and also culinary contests and conferences of state prominence. Our students achieve a lot of success: 3rd  position in a nationwide competition „Books of our dreams” organized by the Ministry of Education, in 2014 and also 1st  position in the second edition of a Nationwide Tournament „First Aid”, in 2015. Our students gained 1st , 2nd  and 3rd position, as well as a distinction in Students' Mini Research PROJECTS concidering innovative use of applying knowledge in practice, in June 2015. Students of our technical school particpate in foreign traineeships, organized and financed by EU projects: Leonardo da Vinci and Erasmus+. A project of creating Bożków Skill Center (BCU) is being implemented. The project is about building a modern technical center, as well as use of the buildings for educational and practical purposes.

Deutsch

ZSA  ist die Bildungseinrichtung, die eine lange Tradition der Ausbildung der jungen Menschen in den naturwissenschaftlichen, technischen, landwirtschaftlichen und agrartouristischen Berufen hat. Da wir den Erwartungen unserer zukünftigen Schüler entgegenkommen möchten,  wird unser Bildungsangebot ständig erweitert. Unsere pädagogische Innovation, die darin bestand, dass wir eine „uniformierte Klasse“ im Rahmen des Berufes Techniker der Agrarwirtschaft gegründet haben, berücksichtigt Unterrichtsstunden sowohl in den Militär-, Polizei-, Grenzschutz- und Feuerwehreinheiten als auch Übungen auf dem Schießplatz und Winter- und Sommertouren. Unser erfolgreiches Experiment im Bereich der Agrartouristik trug zur Einführung eines neuen Berufes bei -  Technikers der ländlichen Touristik. In diesem Beruf erwirbt man die in der Landwirtschaft erforderlichen Qualifikationen und man bereitet sich auf das Betreiben eines touristischen Gewerbes, nicht nur in den ländlichen Gebieten. Der Beruf Techniker für Ernährung und gastronomische Dienstleistungen ist zweifelslos ein attraktives Angebot für die Schüler, die ihre berufliche Karriere planen.  Die Schulabgänger verfügen über Kenntnisse im Ernährungsbereich, Catering und Kundenbedienung in der Gastronomie. Techniker der Lebensmitteltechnologie ist ein anderer interessanter Beruf aus dieser Branche, der sich in unserem Angebot befindet. Bei der Ausbildung bekommt man einen Einblick in die Produktionsprozesse und die Verarbeitung von Lebensmitteln. Bei uns kann man auch einen anderen Beruf erlernen, nämlich des Technikers für Landschaftsarchitektur. Im Sommer pflegen die Auszubildenden die Grünflächen und das Grün um die Schule. Im Herbst räumen sie die Gärten auf. Im Winter sollen sie verschieden Pläne erstellen, Zierpflanzen lernen und dann eigene einzigartige Pflanzenkompositionen schaffen. Vor dem Frühling werden die Zierpflanzen vermehrt. In dem Beruf hat man gute Aussichten für die Zukunft. Der Beruf des Technikers der Landwirtschaft bereitet auf landwirtschaftliche Betriebsführung gemäß der EU-Rechtsvorschriften, -Standards und der modernen Wirtschaft vor sowie auf die Arbeit in den mit der Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raums verbundenen Sektoren. Man erwirbt auch alle nötigen Qualifikationen, um EU-Subventionen für Landwirte zu bekommen. Wir haben auch einen anderen Ausbildungsberuf angeboten - Techniker Mechaniker-Operator der CNC-Maschinen, dies unter dem Patronat des Unternehmens ZPAS S.A. in Przygórze. Den Auszubildenden steht im Unterricht und Berufspraktikum eine moderne technische Ausstattung des Betriebes zur Verfügung. Zur Zeit haben wir einen neuen Ausbildungsberuf – Techniker der landwirtschaftlichen Mechanisierung und Agrotechnik. Zum Gegenstand der beruflichen Tätigkeit in diesem gefragten Beruf mit Zukunft gehören Steuerung, Reparatur, Nutzung, Wartung und Bedienung der elektronisch gesteuerten Fahrzeuge und Maschinen in den zahlreichen Wirtschaftszweigen und im Transport. Ein anderer Ausbildungsberuf in unserem Angebot ist Techniker für Anlagen und Systeme der erneuerbaren Energien -  ein aussichtsreicher Beruf mit Zukunft. Die Fachleute im Bereich der Erzeugung der erneuerbaren Energien werden auf dem Arbeitsmarkt gefragt und geschätzt. ZSA in Bożków bietet auch die Möglichkeit an, einen ausgewählten Beruf aus verschiedenen Branchen zu erlernen. Wir führen auch Qualifikationskurse und eine Berufsschule für Lyzeumabsolventen. Wir bieten kostenlose Kurse für den Führerschein der Klasse B und T an. Wir sind eine sichere und freundliche Schule. Im Schulgebäude gibt es eine Videoüberwachung. Darüber hinaus wurde unser Schulzentrum als „Schule ohne Gewalt“ ausgezeichnet. Wir sichern Unterkunft mit Verpflegung im Internat.  Natur-Universität Wrocław und Institut für Pflanzenschutz Staatsforschungsinstitut in Posen haben die Schule unter dem wissenschaftlichen Patronat.  Im Technikum finden jährlich folgende Veranstaltungen statt: „Bożkowskie Potyczki Językowe” (Fremdsprachenwettbewerb), mathematisch-naturwissenschaftlicher Wettbewerb „Alfa und Omega” sowie kulinarische Wettbewerbe und Konferenzen von regionaler und gesamtpolnischer Bedeutung. Die Schüler unseres Technikums haben viele Erfolge: der dritte Platz im gesamtpolnischen Wettbewerb „Bücher unserer Traume” (organisiert vom polnischen Bildungsministerium) im Jahr 2014 und der erste Platz im zweiten gesamtpolnischen Wettbewerb „Erste Hilfe“ im Jahr 2015. Unsere Schüler errangen auch den ersten, den zweiten und den dritten Platz und die Auszeichnung in den schulischen Mini-Forschungsprojekten im Bereich der innovativen Verwendung des erworbenen Wissens (Juni 2015).  Mit den Programmen „Leonardo da Vinci“ und „Erasmus+“ haben unsere Schüler die Möglichkeit, im Rahmen ihrer Berufsausbildung ins Ausland zu gehen. In Moment wird der Projekt „Fähigkeitsentwicklungszentrum in Bożków” realisiert, in Rahmen dessen der Bau eines modernen technischen Zentrums und  Nutzung der Gebäuden als didaktische Fachräume und Werkstätten vorausgesetzt wurde.

French

ZSA est un établissement scolaire ayant une longue tradition dans le domaine de formation  dans les métiers liés aux sciences bioloiques, techniques et agricoles  destinés des jeunes ainsi que pour  des adultes. Voulant répondre aux demandes de nos futurs élèves ainsi  qu’en prenant  en considération les besoins du marché de travail comtemporain on adapte successivement notre offre éducatif. Ayant mis en oeuvre une classe au caractère militaire, nous proposons à nos apprentis des cours dans des casèrnes de l’armée polonaise, dans la police, chez les pompiers, chez gardes frontalières et des cours dans des lieus de tirs, des cours en plein air en été et en hiver. Tout simplement, notre école reste un endroit où l’élève peut  survivre une aventure en se formant. Sur la base de notre expérience pédagogique dans la profession des agro-techniques qui a été positivement évaluée et a contribué à l'introduction d'une nouvelle profession appelée techniques du tourisme rural. Il fournit les compétences agricoles nécessaires et  prépare à exécuter les propres activités touristiques dans le pays. Le métier technicien de la nutrition et le service alimentaire est notre prochaine proposition attirante les élèves des écoles intermédiaires. Les diplômés reçoivent une préparation complète dans le domaine de la nutrition et du service à la clientèle. Après avoir terminé l'école, on peut facilement   trouver un emploi. On peut également apprendre les secrets de la profession du technicien en architecture du paysage. Nous nous préparons à travailler en tant que. "Specialiste du vert." Pendant les cours pratiques les apprentis ont  beaucoup de travail. Pendant l'été, ils s’occupent de l’environnement . Ils organisent  le jardin en automne. En hiver, ils apprennent  les plantes ornementales et en font leur propres compositions. En se  préparant au printemps, les élèves reproduisent de différentes espèces de plantes ornementales et apprennent leur futur profession. Nécessaire mais pas toujours apprécié dans notre économie, la  profession agriculteur technicien, qui a longtemps été dans notre offre, prépare les diplômés à mener les exploitations agricoles modernes en conformité avec les règlements et les normes de l'UE, ainsi que des emplois dans les secteurs liés à l'agriculture et au développement rural. Il fournit toutes les qualifications requises nécessaires pour obtenir le soutien de l'UE dans le secteur agricole. En vue d'améliorer la qualité de l'enseignement et de préparer les jeunes à entrer et le fonctionnement du marché du travail local et régional on a ouvert une nouvelle spécialité –technicien en  mécanique - l'opérateur de machines à commande numérique.La classe a été créé sous les auspices de ZPAS SA Przygórze, avec laquelle l'école a signé des accords appropriés sur la coopération. Les élèves dans le cadre de la pratique professionnelle bénéficieront des installations techniques modernes  de cette entreprise. L'école offre également la formation professionnelle dans divers domaines choisis par les étudiants des professions où on peur acquérir des connaissances dans des futures métiers. La localisatin du  bâtiment de l'école dans le centre du parc historique offre de nombreuses impressions esthétiques et encourage le travail scolaire. Il est un lieu de détente et d'activités pratiques pour nos jeunes. Nous sommes  un établissement étudiant  assurant la prudance et une amicale ambiance pour les élèves . Personne ne se sent ici perdu et anonyme. L'école a une atmosphère conviviale, propice non seulement pour  la science, mais aussi pour les loisirs. L'école est surveillée. Nous sommes certifiés «Ecole sans  violence». Dans les années 2011 - 2013 il y avait une reconstruction complète et la modernisation des bâtiments scolaires dans le cadre du projet RCTiU. La mise en œuvre du projet EQUAL dans les années 2006 - 2008 a permis à nos étudiants des voyages en Italie à la pratique et des stages. Dans le même temps dans les années 2006 – 2015, on  a établi une coopération de grande envergure avec des écoles partenaires à  Obernal (France), à Kollitsch (Allemagne), à ​​Kostelec nad Orlici (République tchèque), Socialni-Académie évangélique de Stredni Skola à Nachod (République tchèque). Le patronage scientifique de l'école a été inclus par des  universités: Université des sciences de l'environnement et de la vie et de l'Institut de la protection des végétaux, l'Institut national de recherches à Poznan. En 2015, une action a été prise sur la dénomination de notre principale école de ZSA à Bożków en école technique de 4 ans. Ce processus a été fini le 1 septembre 2015 en donnant à  cet établissement le  nom de Władysław Reymont, ainsi que la remise du drapeau à l'école. Dans notre école se tiennent  régulièrement des événements importants, tels que: "Des batilles en langues" Les concours  mathématiques "Alpha et Omega" et des concours culinaires qui ont le statut régional. Les étudiants de notre école remportent de nombreux succès. Les plus spectaculaires d'entre eux est la prise de  la troisième place du concours national «Livre de nos rêves», organisé par le ministère de l'Éducation en 2014,  la première place dans la deuxième édition du Tournoi National XIII de la connaissance "Le premier aide" en 2015. Nos élèves ont remporté la Ière, la IIème, la troisième place et une mention honorable dans les projets de recherche des élèves Mini projets dans le domaine de l'application novatrice de la connaissance dans la pratique en Juin à 2015. Les étudiants prennent part dans apprentissage  étranger organisés et financés dans le cadre du les projets Leonardo da Vinci et Erasmus +.L’école technique de  Bożków est un lieu de  l'élaboration des perspectives du développement  pour  nombreux Bożkowskiego étudiants. En projet, il  est la création d’ un Centre de  Compétences (BCU) et la gestion des bâtiments historiques en destination de  l’enseignement. L'heure actuelle travaille en faveur de l'école, qui entre le 3 - 4 Juin 2016, va célébré son prochain anniversaire. 

Russian

ZSA(Zespół Szkół Agrotechnicznych) это учебное заведение с давней традицией образования для молодежи и взрослых в естествоведческие, технических и сельскохозяйственных профессиях. Для того, чтобы оправдать ожидания наших потенциальных студентов, а также с учетом требований современного рынка труда, постепенно расширяем предложения в сфере образования. Реализуемая педагогическая инновация, в том числе создания в рамках профессии военнизированого класса техник агробизнеса, включая в себя занятия в военских частях Польской армии, полиции, пожарной части и пограничной служб, упражнения в тире, зимние и летние выезды на полигон. Здесь вы можете получить хорошую профессию, опыт и интересное приключение, проходят обучение у спонсоров. Наш педагогический эксперимент в профессии техника сельского туризма был положительно оценен, что способствовало внедрению новой профессии. Это обеспечивает необходимую сельскохозяйскую квалификацию и подготовку к ведению собственного туристического бизнеса в деревне. Профессия техник питания и сервиса связанного с питанием - наше следующее привлекательное предложение для студентов средней школы. Выпускники получают комплексную подготовку в области питания и обслуживания клиентов. После школы не имеют проблем с поиском роботы. Вы можете также узнать секреты профессии техник ландшафтной архитектуры. Мы готовим к работе так называемых "Специалистов по зелени". Во время практики они имеют много работы. В течение лета заботятся о окружающей среде. Осенью они убирают в саду. Зимой они проектируют дизайн, они изучяют декоративные растения и изменяют их форму, составляют и композиционируют. Готовлясь к весне, розмножают различные виды декоративных растений и учятся будущей профессии. Необходим, но не всегда ценится у нас, профессия техник-фермер, который уже давно в нашем предложении. Готовит выпускников к современной работе фермере в соответствии с правилами и стандартами ЕС, а также к работе в секторах, связанных с сельским хозяйством и развитием сельских районов. Он предоставляет все необходимые квалификации, необходимых для получения поддержки со стороны ЕС в этом секторе. С целью повышения качества профессионального образования и подготовки молодежи к вступлению и функционирования на локальном и региональном рынке труда открыли новое направление техник механик- оператор станков с числовым программным управлением. Класс был сформирован под эгидой фирмы ZPAS S.A. Przygórze, с которой было подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве. Студенты в практических классах будут использовать современные технические средства выше указаной профессии. В настоящее время у нас есть новая профессия - методы механизации сельского хозяйства и ремонтирования сельской техникиЭта профессия, в дополнение к тому что она изысканная и есть она для будущего,  даёт необходимы для жизни работы, а также дает право управления, ремонта, эксплуатации, диагностики и техническоего обслуживания транспортных средств и машин, контролируемых в электронном виде во многих отраслях экономики и транспорта. Другое направление, предлагаемое нами, является техник устройств возобновляемых источников энергии. Это профессия будущего и имеет хорошие прогнозы. Специалисты в области альтернативных источников приобретения энергия ищутся на рынке труда и ценятся.ZS в Bożków предлагает профессиональное обучение в выбранном направления. Кроме того, мы организуем курсы повышения квалификации, и у нас есть послесредняя школа. Мы предоставляем бесплатный курс на водительские права категории B и T!  Наша школа безопасна и здесь царит дружественная атмосфера, способствущуя не только науке, но и весельям. Школа имеет видеомониторинг. Мы сертифицированы «Школа без насилия».  В период 2011 — 2013гг. Была осуществлена комплексная реконструкция и модернизация школьных зданий в рамках проекта RCTWiU. Реализация проекта EQUAL в 2006 - 2008 дала возможность нашим студентам ездить в Италию, для профессиональной практики и стажировки.  В то же время в 2006 - 2015 годы установлено, далеко идущее сотрудничество со школами-партнерами в Оберне (Франция), в Келич (Германия), в Костелец-над-Орлици (Чехия), Stredni Odborna Skola SocialniEwangelicka Akademia г. Наход (Чехия). Научный патронат над школой имеют: Университет Естественных Наук во Вроцлаве и Институт Защиты Растений, Национальный Институт Исследований в Познани.  В 2015 году были приняты меры по обозначению нашей основного здания школы ZSA Божкув, то есть 4- летний техникум. Этот процесс завершен 1 сентября 2015 года предоставлением нам названия Владислава Станислава Реймонта (Władysława Stanisława Reymonta) и был вручен флаг школы.  У нас проходят важные мероприятия, такие, как "Bożkowskie Potyczki Językowe "(''Божковские языковые состязания''), математические конкурсы под названием "Альфа и Омега" и кулинарные конкурсы имеющие региональный статус.  Студенты техникума могут похвастаться многочисленными успехами. Наиболее зрелищным среди них обретение третьего места в национальном конкурсе "Книги нашей мечты'', организованная Министерством Народного Образования в 2014 году и первое место во втором издании XIII Национального турнира знания "Предмедицинская помощь" в 2015 году. Наша молодежь выиграла I, II, III место в научно-исследовательских Mini PROJEKTACH для инновационного применения знаний на практике в июне 2015 года.  Студенты проходят иностранную практику организованую и профинансированую проектом Leonardo da Vinci и Erasmus+. Техникум в Божкув - место формирующее перспективы развития многих студентов. Проект заключается в создании Божковского Мастерского Центра (BCU) и обслуживания исторических зданий в учебных целях .