KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji .

Uczestnikiem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być osoba pełnoletnia ( niezależnie od poziomu posiadanego wykształcenia).

Ukończenie takiego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie oferuje kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach zgodnych z profilem szkoły ( branża rolnicza, gastronomiczna, turystyczna):

    ●rolnik

    ●technik rolnik

    ●technik architektury krajobrazu

    ●kucharz

    ●technik żywienia i usług gastronomicznych

    ●inne wg potrzeb

Przykład:    

Zawód TECHNIK ROLNIK można zdobyć kończąc kwalifikacyjny  kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji R.3 – prowadzenie produkcji rolniczej i R.16 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma  świadectwo potwierdzające daną  kwalifikację.

Przedłożenie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji R.3 i R.16 oraz świadectwo potwierdzające poziom średniego wykształcenia otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK ROLNIK.