Pedagog organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla  dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności  uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami  pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Zadania pedagoga szkolnego:

  • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
  • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
  • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
  • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
  • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy.
  • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc pedagoga adresowana jest do UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW - pedagog szkolny jest po to, by udzielać emocjonalnego wsparcia i pomocy lub organizować taką pomoc wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Jeśli masz problem z którym nie możesz sobie poradzić, przyjdź a postaram się Ci pomóc :)