MGR DOROTA PUDEŁKO

GODZINY PRACY: 

PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 13.00 

WTOREK: 8.00 – 13.00 

ŚRODA: 8.00 – 13.00 

CZWARTEK: 8.00 – 13.00 

PIĄTEK: 8.00 – 12.00

(12.00 – 12.45 konsultacje)…

Więcej: Pedagog szkolny

Pedagog organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla  dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności  uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami  pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Zadania pedagoga szkolnego:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowanie i udziel…

Więcej: Czym zajmuje się pedagog szkolny ?

Art. 20. Statutu Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie

 1. Uczeń ma w szczególności prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
  2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, przed uzależnieniami, demoralizacją oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
  3. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  4. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
  5. swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
  6. rozwijania zainte…

Więcej: Prawa i obowiązki ucznia

W dniu 10 grudnia, w Zespole Szkół Agrotechnicznych obchodzony był Światowy Dzień Praw Człowieka. Z tej okazji uczniowie klas drugich wzięli udział w spotkaniu z radcą prawnym poświęconym podstawowym prawom człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony danych osobowych oraz ochrony prywatności i wizerunku. Spotkanie było dla młodych ludzi bardzo cenną lekcją oraz cieszyło się dużym zainteresowaniem. Świadczyły o tym liczne pytania do pani prawnik, padające ze strony publiczności. Ponadto w internacie ZSA obyły się zajęcia profilaktyczne, które były świetną okazją do tego aby podyskutować oraz przepracować omawiane wcześniej prawa w formie warsztatowej. Na zakończenie młodzież mieszkająca w internacie przygotowała…

Więcej: Światowy Dzień Praw Człowieka