Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 18 lutego 2019 r.

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, indeksu, świadectwa szkolnego i pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie                                        

I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm). Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 939 z późn. zm). Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm).

II. Wymagane dokumenty

– wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu ( załącznik nr 1 )/legitymacji ( załącznik nr 2) do pobrania w Sekretariacie lub na stronie internetowej)

– potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej,

– upoważnienie do podjęcia czynności związanych z wydaniem duplikatu świadectwa/dyplomu – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano dokument (załącznik nr 3)

III. Opłaty

Zgodnie z § 27 ust. 3 przywołanego rozporządzenia oraz w związku z cz. II pkt. 5 i 7 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.) za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.; za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej/ indeksu pobiera się opłatę za poświadczenie własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy

Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie

Santander Bank Polska 93 1090 2330 0000 0001 4181 2632

IV. Realizacja

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

 

Dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście pod adresem:

Zespół Szkół Agrotechnicznych

im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie

57-441 Bożków 89a