Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2019 Dyrektora DZS w Bożkowie z dnia 12.09.2019 r.

PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATÓW ŚWIADECTW, LEGITYMACJI SZKOLNEJ, E-LEGITYMACJI I POBIERANIA OPŁAT ZA TE CZYNNOŚCI W DOLNOŚLĄSKIM ZESPOLE SZKÓŁ W BOŻKOWIE

  1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. 2019 poz. 1700), Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)

II. Wymagane dokumenty

– wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu ( załącznik nr 1 )/legitymacji ( załącznik nr 2) do pobrania w Sekretariacie lub na stronie internetowej)

– potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej,

– upoważnienie do podjęcia czynności związanych z wydaniem duplikatu świadectwa/dyplomu – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano dokument (załącznik nr 3)

III. Opłaty

Zgodnie z § 29 ust. 3 przywołanego w pkt. I rozporządzenia oraz w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.; za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, e-legitymacji pobiera się opłatę za poświadczenie własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy

Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie, 57-441 Bożków, Bożków 89a

Santander Bank Polska 93 1090 2330 0000 0001 4181 2632

IV. Realizacja

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

Dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście pod adresem:

Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie

57-441 Bożków 89a