hawrylak

Maciej Hawrylak urodził się w 1959 roku i wychował w Polanicy Zdrój.Ukończył tam Szkołę Podstawową i kierując się swoimi zainteresowaniami podjął naukę w dwuletniej Zasadniczej Szkole Rolniczej w Dusznikach Zdrój. 

Po ukończeniu ZSR podjął w roku 1976 naukę w 3-letnim Technikum Hodowlanym w Bożkowie. Tam od razu związał się ze sportem trenując w prowadzonym przez nauczyciela WF-u Jerzego Adamiaka przyszkolnym klubie akrobatyki sportowej. Sekcja miała bardzo duże sukcesy  i reprezentowała Zespół Szkół Rolniczych z Bożkowa na wielu zawodach. Maciej Hawrylak wraz ze swoim klubowym kolegą Leszkiem Sarnickim zdobył m.in. złoty medal w dwójce męskiej podczas Igrzysk Szkół Rolniczych w Bydgoszczy. Swoimi wynikami w sporcie wypracował sob…

Więcej: Maciej Hawrylak

wojnarowski

Tomasz Wojnarowski urodził się w 1976 roku w Kłodzku. Po skończonej szkole podstawowej w Kłodzku przygodę z rolnictwem zaczął od nauki w technikum 5-letnim na kierunku Technik Rolnik w szkole Im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie, gdzie także odbywał praktyki zawodowe. Po ukończeniu technikum w 1997 roku zaczął naukę na Akademii Rolniczej we Wrocławiu na kierunku technika Rolnicza i Leśna, gdzie w 2001 r. zdobył tytuł inżyniera, a w 2002 roku obronił tytuł magistra. W czasie studiów należał do Kola Naukowego Hodowców Bydła, oraz do Koła Naukowego Mechanizatorów Rolnictwa. Pod koniec studiów ukończył kurs diagnostyką sprzętu oraz techniki ochrony roślin. Od 2008 roku związany z firmą AGRO-SILESIA. Pozostałe zainteresowania związane…

Więcej: Tomasz Wojnarowski

Cież

Józef Cież był uczniem Technikum Rolniczego w Bożkowie w latach 1961 – 1966, a więc w czasach schyłkowych, ale jeszcze pełnej świetności Bożkowskiego Pałacu, w którym mieściło się wszystko, co uczniowie Technikum potrzebowali. Po zdaniu matury, na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej Technikum został wytypowany jako kandydat do grupy rekrutowanej z całej Polski, która miała wyjechać na studia w byłej Czechosłowacji. W wyniku przeprowadzonego egzaminu wstępnego zorganizowanego przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego na terenie Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie dr Cież został zakwalifikowany do grona 15 osób, z których część (5 osób) podjęła studia na Wydziale Mechanizacji Rolnictwa Wyższej Szkoły Rolniczej w Pradze, a druga część…

Więcej: dr hab. inż. Józef Cież

Kuczaj

Profesor Marian Kuczaj urodził się 11 marca 1955 r. w Nowej Rudzie. Tu ukończył szkołę podstawową, a następnie Technikum Rolnicze w Bożkowie. Studia wyższe ukończył w roku 1979 na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu uzyskując dyplom magistra inżyniera zootechniki. W ramach 1,5-rocznego Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego profesor zdobył przygotowanie do działalności dydaktycznej. Po studiach rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Hodowli Bydła i Produkcji Mleka. W grudniu 1980 r., po odbyciu rocznej służby wojskowej, kontynuował pracę na macierzystej uczelni, gdzie w roku 1988 uzyskał stopień doktora nauk rolniczych na podstawie rozprawy pt. „Ocena efektywności selekcji w stadach zarodowych bydła…

Więcej: Profesor Marian Kuczaj

Trziszka

Jednym z absolwentów naszej szkoły, którzy osiągnęli sukces w świecie nauki, jest profesor zwyczajny Tadeusz Trziszka. Profesor uczęszczał do naszej szkoły w latach 1962-1967 i wspomina ją z ogromnym sentymentem. Zajęcia odbywały się wówczas w miejscowym pałacu. Po ukończeniu szkoły średniej Tadeusz Trziszka – jako jeden z najlepszych jej uczniów – dostał się do Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu na Wydział Zootechniki. Tadeusz Trziszka ukończył studia w 1972 roku na Akademii Rolniczej we Wrocławiu w zakresie przechowalnictwa i oceny surowców zwierzęcych. Doktorat (1977) i habilitację (1988) w zakresie technologii żywności uzyskał odpowiednio na Akademii Rolniczej we Wrocławiu i Akademii Rolniczej w Poznaniu. Profesor odbył w ponad…

Więcej: Profesor Tadeusz Trziszka